towarzyszenie Towarzystwo Genealogiczne “Worsten”, zwane w dalszych postanowieniach statutu Worsten, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach posiada osobowość prawną.
§ 2
Worsten jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, zrzeszającym miłośników genealogii i tradycji rodzinnej na zasadzie dobrowolności i opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§ 3
Terenem działalności Worsten jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą władz Wrocław.
§ 4
Stowarzyszenie zrzesza obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemców zamieszkałych w kraju i za granicą.
§ 5
Worsten może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach statutowych.

Rozdział II: Cele i środki działania

 •                 6
  Celem Worsten jest:
  1) popularyzacja wiedzy genealogicznej wśród członków rodu Worsten,
  2) inicjowanie i koordynowanie badań genealogicznych nad historią rodu Worsten.
  § 7
  Worsten realizuje swoje cele, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, poprzez:
  1) gromadzenie opracowań genealogicznych, dokumentów i pamiątek związanych z rodem Worsten,
  2) organizowanie zebrań dyskusyjnych, prelekcji i seminariów,
  3) wydawanie biuletynów i publikacji na tematy genealogiczne,
  4) współpracę ze stowarzyszeniami genealogicznymi, archiwami i placówkami historycznymi w Polsce i za granicą,
  5) popularyzację języka międzynarodowego esperanto i innych języków wśród członków stowarzyszenia,
  6) tworzenie, programowanie i działalność zespołów studyjnych,
  7) podejmowanie wszelkiej innej działalności zgodnej z celami statutowymi Worsten.
  8) prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o obowiązujące przepisy.

Rozdział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki

 •                  8
  Członkowie Worsten dzielą się na:
  1) zwyczajnych,
  2) wspierających,
  3) honorowych.
  § 9
  1. Członkiem zwyczajnym Worsten może zostać osoba fizyczna, która jest członkiem rodu Worsten, wraz ze wszystkimi odmianami tego nazwiska (Borst, Burst, Bursztynowicz, Orsztynowicz, Worst, Worsztynowicz, Wurst, Wurster itd.), w linii męskiej lub żeńskiej, pragnie realizować cele statutowe Worsten i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia. Członkami Worsten mogą zostać także współmałżonkowie oraz osoby przysposobione.
  2. O przyznanie członkostwa zwyczajnego mogą wystąpić:
  a) pełnoletni obywatele korzystający z pełni praw publicznych,
  b) małoletni w wieku 16-18 lat,
  c) małoletni poniżej 16 lat posiadajacy zgodę ustawowych przedstawicieli.
  3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.
  § 10
  1. Członkiem wspierającym Worsten może zostać osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności stowarzyszenia opłaciła składkę członkowską.
  2. Członek wspierający – osoba prawna działa w Worsten za pośrednictwem swego przedstawiciela.
  2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.
  § 11
  1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu, osobom szczególnie zasłużonym dla rodu Worsten.
  2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich i przysługują im wszystkie prawa członków zwyczajnych stowarzyszenia.
  § 12
  1. Pełnoletni członkowie zwyczajni i honorowi mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia.
  2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje również małoletnim członkom w wieku 16-18 lat, z tym że nie mogą stanowić większości w składzie władz stowarzyszenia.
  3. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający mają prawo:
  a) korzystać z pomocy i urządzeń stowarzyszenia wg ogólnie przyjętych zasad,
  b) podejmować inicjatywy zgodnie z celami Worsten oraz współuczestniczyć w życiu organizacyjnym,
  c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia.
  § 13
  Do obowiązków członków Worsten należy:
  1) branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych stowarzyszenia,
  2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
  3) regularne opłacanie składki członkowskiej.
  § 14
  1. Członkostwo traci się przez:
  a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do zarządu stowarzyszenia,
  b) skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku, licząc od końca roku, za który została opłacona składka,
  c) wykluczenie przez Walne Zgromadzenie Członków za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub działalność na szkodę stowarzyszenia.
  2. Skreślonemu z listy członków przysługuje prawo odwołania w terminie 90 dni do Walnego Zgromadzenia.
  § 15
  Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo, z wyjątkiem osób zatrudnionych w Biurze Worsten.

Rozdział IV: Władze Worsten

 •                  16
  1. Władzami Worsten są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków
  b) Zarząd
  c) Komisja Rewizyjna
  2. Kadencja władz trwa trzy lata.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 •                  17
  1. Najwyższą władzą Worsten jest Walne Zgromadzenie Członków.
  2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  3. Członkowie uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu na własny koszt.
  § 18
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1) uchwalanie głównych kierunków działalności,
  2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków,
  5) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6) uchwalanie zmian Statutu,
  7) nadawanie godności członka honorowego,
  8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Worsten.
                                                                                           § 19
  Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na 3 lata.
  § 20
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest:
  a) z inicjatywy Zarządu,
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków.
  2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt b,c Walne Zgromadzenie Członków odbywa się nie później niż 90 dni od daty otrzymania wniosku.
  § 21
  Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się stowarzyszenia.
  § 22
  Wybór władz następuje w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym.

Z A R Z Ą D

 •                  23
  1. Zarząd składa się z 5-7 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
  2. Zarząd sprawuje władzę w okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami członków.
  3. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/2 składu pochodzącego z wyboru.
  § 24
  Do zakresu działania Zarządu należy:
  1) kierowanie całokształtem działalności stowarzyszenia i składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności,
  2) podejmowanie uchwał w sprawach majątku stowarzyszenia,
  3) rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej,
  4) powoływanie i rozwiązywanie biura dla obsługi administracyjno-finansowej stowarzyszenia,
  5) przyjmowanie i skreślanie członków stowarzyszenia,
  6) zwoływanie walnych zgromadzeń członków,
  7) reprezentowanie stowarzyszenia na terenie jego działania,
  8) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  9) powoływanie i rozwiązywanie stałych lub doraźnych komisji problemowych.
  § 25
  1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

KOMISJA REWIZYJNA

 •                  26
  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
  2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej stowarzyszenia,
  b) występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
  c) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Zarządu.

Rozdział V: Majątek Worsten

 •                  27
  1. Majątek Worsten stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa oraz fundusze, to jest aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.
  2. Na fundusze Worsten składają się:
  a) składki członkowskie,
  b) wpływy z działalności statutowej Worsten.
  c) wpływy z działalności gospodarczej,
  d) darowizny i zapisy,
  e) dotacje.
  3. Dochodami Worsten zarządza Zarząd.
  4. Do ważności pism i dokumentów w sprawach Worsten, w tym także dotyczących zobowiązań majątkowych, wymagane są dwa podpisy spośród następujących członków zarządu: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.

Rozdział VI: Zmiana statutu i rozwiązanie się Worsten

 •                  28
  1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Dopuszcza się możliwość głosowania korespondencyjnego w powyższych sprawach.
  2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Worsten Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.