Historia Europy, to ciągłe wędrówki ludów, z przyczyn ekonomicznych oraz z powodu prześladowań religijnych, narodowościowych i politycznych. Gdzieś w świecie żyje mnóstwo naszych dalekich kuzynów, którzy mówią na co dzień  innymi językami i modlą się w niedzielę w kościołach innych wyznań. Obecnie gdy na całym świecie upowszechnił się Internet, postanowiliśmy za jego pomocą odszukać tych dalekich kuzynów i razem wędrować śladami naszych wspólnych przodków.      Historio de Eŭropo estas senĉesaj popolmigradoj, pro kaŭzoj ekonomiaj, religiaj, naciecaj kaj politikaj. Ie en la mondo vivas multego da niaj foraj kuzoj, kiuj por ĉiutago parolas aliajn lingvojn kaj dimanĉe preĝas en alikonfesiaj preĝejoj. Nun, kiam en la tuta mondo populariĝis Interreto, ni decidis pere de ĝi trovi tiujn forajn gekuzojn kaj kune vagadi spure de niaj komunaj prauloj.

Dalecy kuzyni z Europy to zwięzłe źródło informacji na temat genealogii w krajach Środkowej Europy. Uważamy, że w Polsce i w sąsiednich krajach jest miejsce na kilka witryn genealogiczych wzajemnie się uzupełniających. Nasza witryna adresowana jest przede wszystkim do ludzi młodych, którzy chcieliby połączyć zamiłowanie do genealogii z nauką języków.
La foraj kuzoj el Eŭropo estos konciza fonto de informoj pri genealogio en landoj de Centra Eŭropo. Ni opinias, ke en Pollando kaj en najbaraj landoj estas loko por kelkaj genealogiaj retpaĝaroj reciproke sin kompletigantaj. Nia retpaĝaro estas adresita antaŭ ĉio al junaj homoj, kiuj ŝatus ligi emon al genealogio kun lernado de lingvoj.
Obecnie nasz zespół redakcyjny pracuje nad:
• utworzeniem internetowej bazy danych zawierającej nazwy miejscowości i podział administracyjny
• kompletami linków do stron na temat historii, ludności, geografii, genealogii i kulturowego dziedzictwa, uporządkowanymi według gmin i regionów
• bazą danych „Regionalne badnia genealogiczne“
Nuntempe nia redakcia teamo laboras pri:
• kreo de interreta datenbanko enhavanta loknomojn kaj administran dividon
• ligilaro al retpaĝoj pri historio, popolo, geografio, genealogio kaj kultura heredaĵo ordigita laŭkomunume kaj laŭregione
• datenbanko „Regiona genealogia esplorado“
Nowe artykuły są opracowywane, aktualizowane i dodawane każdego dnia. Możecie Państwo poważnie przyczynić się do sukcesu „Dalekich kuzynów z Europy“. Zapraszamy w szeregi członków wspierających Towarzystwa Genealogicznego „Worsten“
Novaj artikoloj estas prilaborataj, aktualigataj kaj aldonataj ĉiutage. Vi povas grave kontribui al sukceso de „La foraj kuzoj el Eŭropo“. Bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“

Na tę pasjonującą wędrówkę śladami przodków zapraszamy tych wszystkich, którzy podobnie jak my, chcieliby się czuć w Zjednoczonej Europie jak w rodzinnym domu.    Al tiu pasiiganta vagado spure de prauloj ni invitas ĉiujn  personojn, kiuj simile al ni, volus senti sin en Unuiĝinta Eŭropo kiel en familia hejmo.
Zarząd Towarzystwa Genealogicznego „Worsten“

Estraro de la Genealogia Societo „Worsten“

Strony startowe działów regionalnych witryny
„Dalecy kuzyni z Europy“
Startpaĝoj de regionaj fakoj de la retejo „Foraj kuzoj el Eŭropo“