Areo • Area • Obszar • Площа району: 844 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 135.463

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості (73):

urboj • cities • miasta • міста (3):

Urbo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta kodo Fond-jaro Loĝan-taro Latitudo
Longitudo
Alt.
m.
Distrikto
1900
Дашава Dashava Daszawa 82444 2.336 Stryj
Моршин Morshyn Morszyn 82482 4.963 Stryj
Стрий Stryi Stryj 82400 62.051 Stryj

Дашавська селищна рада (Дашава, Гайдучина, Щасливе & Олексичі) • Urba Konsilantaro de Dashava • Rada Miejska Daszawy • Dashava Town Council (Dashava, Hajduchyna, Shchaslyve & Oleksychi)

Моршинська міська рада, UA 82482, м. Моршин, вул. І. Франка (Моршин) • Urba Konsilantaro de Morshyn • Rada Miejska Morszyna • Morshyn Town Council (Morshyn)

Стрийська міська рада, UA 82400 вул. Шевченка, 71, м. Стрий (Стрий) • Urba Konsilantaro de Stryi • Rada Miejska Stryja • Stryi Town Council (Stryi) vykonkom@stryi.lv.ukrtel.net

vilaĝoj • villages • wioski • села (70):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta kodo Fond-jaro Loĝan-taro Latitudo
Longitudo
Alt.
m.
Distrikto
1900
Баня Лисовицька Bania Lisovytska 82488
Бережниця Berezhnytsia Bereżnica 82461 Stryj
Братківці Bratkivtsi Bratkowice 82465 Stryj
Великі Дідушичі Velyki Didushychi 82484
Верхня Лукавиця Verkhnia Lukavytsia 82481
Верхня Стинава Verkhnia Stynava 82454
Верчани Verchany 82441
Вівня Vivnia 82425
Воля-Довголуцька Volia-Dovholutska
Воля-Задеревацька Volia-Zaderevatska 82489
Гайдучина Hajduchyna
Гірне Hirne 82468
Голобутів Holobutiv 82432
Горішнє Horishnie
Грабовець Hrabovets 82435
Діброва Dibrova
Добрівляни Dobrivliany 82426
Добряни Dobriany 82427
Довге Dovhe 82466
Довголука Dovholuka 82453
Долішнє Dolishnie 82480
Дуліби Duliby 82434
Жулин Zhulyn 82470
Завадів Zavadiv 82433
Загірне Zahirne 82446
Задеревач Zaderevach 82487
Заплатин Zaplatyn
Зарічне Zarichne 82451
Йосиповичі Yosypovychi 82445
Кавське Kavske 82420
Колодниця Kolodnytsia
Комарів Komariv
Конюхів Koniukhiv 82436
Кути Kuty
Лани-Соколівські Lany-Sokolivski 82452
Ланівка Lanivka 82430
Лисовичі Lysovychi 82486
Лисятичі Lysiatychi 82421
Лотатники Lotatnyky
Луг Luh
Любинці Liubyntsi 82456
Малі Дідушичі Mali Didushychi 82485
Миртюки Myrtiuky 82463
Монастирець Monastyrets
Нежухів Nezhukhiv 82431
Нижня Лукавиця Nyzhnia Lukavytsia
Нижня Стинава Nyzhnia Stynava 82455
Олексичі Oleksychi 82442
Пила Pyla
Підгірці Pidhirtsi 82440
Піщани Pishchany
Подорожнє Podorozhnie 82450
Пукеничі Pukenychi 82422
П’ятничани Piatnychany 82423
Райлів Rajliv
Розгірче Rozhirche 82472
Семигинів Semyhyniv 82471
Сихів Sykhiv 82447
Слобідка Slobidka 82462
Смоляний Smolianyj
Станків Stankiv 82464
Стриганці Stryhantsi 82429
Стрілків Strilkiv 82460
Угерсько Uhersko 82424
Угільня Uhilnia
Фалиш Falysh 82467
Ходовичі Khodovychi 82428
Хромогорб Khromohorb
Щасливе Shchaslyve
Ярушичі Yarushychi

Братківцівська сільська рада (Братківці) • Vilaĝa Konsilantaro de Bratkivtsi • Rada Wiejska  • Bratkivtsi Village Council (Bratkivtsi)

Вівнянська сільська рада (Вівня) • Vilaĝa Konsilantaro de Vivnia • Rada Wiejska  • Vivnia Village Council (Vivnia)

Воля-Задеревацька сільська рада (Воля-Задеревацька & Задеревач) • Vilaĝa Konsilantaro de Volia-Zaderevatska • Rada Wiejska  • Volia-Zaderevatska Village Council (Volia-Zaderevatska & Zaderevach)

Гірненська сільська рада (Гірне) • Vilaĝa Konsilantaro de Hirne • Rada Wiejska  • Hirne Village Council (Hirne)

Голобутівська сільська рада (Голобутів) • Vilaĝa Konsilantaro de Holobutiv • Rada Wiejska  • Holobutiv Village Council (Holobutiv)

Грабовецька сільська рада (Грабовець) • Vilaĝa Konsilantaro de Hrabovets • Rada Wiejska  • Hrabovets Village Council (Hrabovets)

Дідушицька сільська рада (Великі Дідушичі, Малі Дідушичі & Угільня) • Vilaĝa Konsilantaro de Didushychi • Rada Wiejska  • Didushychi Village Council (Velyki Didushychi, Mali Didushychi & Uhilnia)

Добрівлянська сільська рада (Добрівляни) • Vilaĝa Konsilantaro de Dobrivliany • Rada Wiejska  • Dobrivliany Village Council (Dobrivliany)

Добрянська сільська рада (Добряни) • Vilaĝa Konsilantaro de Dobriany • Rada Wiejska  • Dobriany Village Council (Dobriany)

Довголуцька сільська рада (Довголука & Воля-Довголуцька) • Vilaĝa Konsilantaro de Dovholuka • Rada Wiejska  • Dovholuka Village Council (Dovholuka & Volia-Dovholutska)

Долішненська сільська рада (Долішнє, Верхня Лукавиця, Горішнє, Нижня Лукавиця & Смоляний) • Vilaĝa Konsilantaro de Dolishnie • Rada Wiejska  • Dolishnie Village Council (Dolishnie, Verkhnia, Lukavytsia, Horishnie. Nyzhnia Lukavytsia & Smolianyj)

Дулібівська сільська рада (Дуліби) • Vilaĝa Konsilantaro de Duliby • Rada Wiejska  • Duliby Village Council (Duliby)

Жулинська сільська рада (Жулин) • Vilaĝa Konsilantaro de Zhulyn • Rada Wiejska  • Zhulyn Village Council (Zhulyn)

Завадівська сільська рада (Завадів) • Vilaĝa Konsilantaro de Zavadiv • Rada Wiejska  • Zavadiv Village Council (Zavadiv)

Загірненська сільська рада (Загірне) • Vilaĝa Konsilantaro de Zahirne • Rada Wiejska  • Zahirne Village Council (Zahirne)

Заплатинська сільська рада (Заплатин & Діброва) • Vilaĝa Konsilantaro de Zaplatyn • Rada Wiejska  • Zaplatyn Village Council (Zaplatyn & Dibrova)

Йосиповицька сільська рада (Йосиповичі) • Vilaĝa Konsilantaro de Yosypovychi • Rada Wiejska  • Yosypovychi Village Council (Yosypovychi)

Кавська сільська рада (Кавське) • Vilaĝa Konsilantaro de Kavske • Rada Wiejska  • Kavske Village Council (Kavske)

Конюхівська сільська рада (Конюхів & Колодниця) • Vilaĝa Konsilantaro de Koniukhiv • Rada Wiejska  • Koniukhiv Village Council (Koniukhiv & Kolodnytsia)

Ланівська сільська рада (Ланівка) • Vilaĝa Konsilantaro de Lanivka • Rada Wiejska  • Lanivka Village Council (Lanivka)

Лисовицька сільська рада (Лисовичі & Баня Лисовицька) • Vilaĝa Konsilantaro de Lysovychi • Rada Wiejska  • Lysovychi Village Council (Lysovychi & Bania Lysovytska)

Лисятицька сільська рада (Лисятичі, Кути, Луг & Пукеничі) • Vilaĝa Konsilantaro de Lysiatychi • Rada Wiejska  • Lysiatychi Village Council (Lysiatychi, Kuty, Luh & Pukenychi)

Любинцівська сільська рада (Любинці & Хромогорб) • Vilaĝa Konsilantaro de Liubyntsi • Rada Wiejska  • Liubyntsi Village Council (Liubyntsi & Khromohorb)

Миртюківська сільська рада (Миртюки & Слобідка) • Vilaĝa Konsilantaro de Myrtiuky • Rada Wiejska  • Myrtiuky Village Council (Myrtiuky & Slobidka)

Монастирецька сільська рада (Монастирець) • Vilaĝa Konsilantaro de Monastyrets • Rada Wiejska  • Monastyrets Village Council (Monastyrets)

Нежухівська сільська рада (Нежухів & Райлів) • Vilaĝa Konsilantaro de Nezhukhiv • Rada Wiejska  • Nezhukhiv Village Council (Nezhukhiv & Rajliv)

Нижньостинавська сільська рада (Нижня Стинава) • Vilaĝa Konsilantaro de Nyzhnia Stynava • Rada Wiejska  • Nyzhnia Stynava Village Council (Nyzhnia Stynava)

Підгірцівська сільська рада (Підгірці, Верчани, Комарів & Ярушичі) • Vilaĝa Konsilantaro de Pidhirtsi • Rada Wiejska  • Pidhirtsi Village Council (Pidhirtsi, Verchany. Komariv & Yarushychi)

Подорожненська сільська рада (Подорожнє, Зарічне & Лани-Соколівські) • Vilaĝa Konsilantaro de Podorozhnie • Rada Wiejska  • Podorozhnie Village Council (Podorozhnie, Zaeichne & Lany-Sokolivski)

П’ятничанська сільська рада (П’ятничани) • Vilaĝa Konsilantaro de Piatnychany • Rada Wiejska  • Piatnychany Village Council (Piatnychany)

Розгірченська сільська рада (Розгірче) • Vilaĝa Konsilantaro de Rozhirche • Rada Wiejska  • Rozhirche Village Council (Rozhirche)

Семигинівська сільська рада (Семигинів) • Vilaĝa Konsilantaro de Semyhyniv • Rada Wiejska  • Semyhyniv Village Council (Semyhyniv)

Сихівська сільська рада (Сихів) • Vilaĝa Konsilantaro de Sykhiv • Rada Wiejska  • Sykhiv Village Council (Sykhiv)

Станківська сільська рада (Станків, Довге, Пила & Фалиш) • Vilaĝa Konsilantaro de Stankiv • Rada Wiejska  • Stankiv Village Council (Stankiv, Dovhe, Pyla & Falysh)

Стинавська сільська рада (Верхня Стинава) • Vilaĝa Konsilantaro de Verkhnia Stynava • Rada Wiejska  • Verkhnia Stynava Village Council (Verkhnia Stynava)

Стриганцівська сільська рада (Стриганці) • Vilaĝa Konsilantaro de Stryhantsi • Rada Wiejska  • Stryhantsi Village Council (Stryhantsi)

Стрілківська сільська рада (Стрілків, Бережниця & Лотатники) • Vilaĝa Konsilantaro de Strilkiv • Rada Wiejska  • Strilkiv Village Council (Strilkiv, Berezhnytsia & Lotatnyky)

Угерська сільська рада (Угерсько) • Vilaĝa Konsilantaro de Uhersko • Rada Wiejska  • Uhersko Village Council (Uhersko)

Ходовицька сільська рада (Піщани & Ходовичі) • Vilaĝa Konsilantaro de Khodovychi • Rada Wiejska  • Khodovychi Village Council (Khodovychi & Pishchany)