Areo  Area • Obszar • Площа району: 727 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 73.974

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості (80):

urboj • cities • miasta • міста (3):

Urbo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta kodo Fond-jaro Loĝan-taro Latitudo
Longitudo
Alt.
m.
Distrikto
1900
Великий Любінь Velykyi Liubin Lubień Wielki 81556 1964 4.516 Gródek
Городок [Городок-Янголовський] Horodok Gródek Jagielloński 81504 1213 15.993 49°46’60N
23°38’60E
264 Gródek
Комарно Komarno Komarno 81563 1473 3.977 Rudki

Великолюбінська селищна рада (Великий Любінь, Бірче, Косівець, Малий Любінь, Піски & Чуловичі) • Urba Konsilantaro de Velykyi Liubin • Rada Miejska Lubienia Wielkiego • Velykyi Liubin Town Council (Velykyi Liubin, Birche, Kosivets, Malyj Liubin, Pisky & Chulovychu)

Городоцька міська рада (Городок) • Urba Konsilantaro de Horodok • Rada Miejska Gródka • Horodok Town Council (Horodok)

Комарнівська міська рада (Комарно) • Urba Konsilantaro de Komarno • Rada Miejska Komarna • Komarno Town Council (Komarno)

vilaĝoj • villages • wioski • села (77):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta kodo Fond-jaro Loĝan-taro Latitudo
Longitudo
Alt.
m.
Distrikto
1900
Андріянів Andriianiv Andryanów 81564 1754 363 Rudki
Артищів Artishchiv Artyszczów 81550 1490 360 Gródek
Бар Bar Bar 81530 1610 232 Gródek
Бартатів Bartativ Bartatów 81551 1648 723 Gródek
Березець Berezets 81573 1514 955
Бірче Birche 81556 1670 273
Братковичі Bratkovichi Bratkowice 81504 1410 1314 Gródek
Бучали Buchaly 81560 1604 1345
Велика Калинка Velyka Kalynka 81550 1465 235
Вишня  (Бенькова Вишня) Vyshnia  (Benkova Vyshnia) 81540 1438 1819
Вовчухи Vovchukhy Wołczuchy 81504 1428 747 Gródek
Воля-Бартатівська Volia-Bartativska 81551 ? 96
Галичани Halychany Haliczanów 81504 1573 776 Gródek
Годвишня Hodvyshnia 81504 1568 203
Грабине Hrabyne 81574 ? 51
Градівка (Гошани) Hradivka (Hoshany) 81532 1946 1524
Грімне Hrimne 81565 1940 1377
Добряни Dobriany Dobrzany 81530 1437 987 Gródek
Долиняни Dolyniany Doliniany 81504 1443 670 Gródek
Дроздовичі Drozdovychi Drozdowice 81504 1490 824 Gródek
Дубаневичі Dubanevychi 81540 1430 1277
Заболоття Zabolottia 81564 1869 22
Заверешиця Zavereshytsia 81511 1952 1388
Завидовичі Zavydovychi Zawidowice 81533 1443 918 Gródek
Залужани Zaluzhany 81533 1726 73
Залужжя Zalushahia Załuże 81511 1427 258 Gródek
Зашковичі Zashkovychi Zaszkowice 81560 1571 552 Gródek
Зелений Гай (ĝis 1950: Вучерці-Вінявскі) Zelenyj Haj (Vuchertsi-Viniavski) Uherce Wieniawskie 81531 1628 343 Rudki
Зушиці Zushytsi Zuszyce 81511 1510 181 Gródek
Катериничі Katerynychi Katarynice 81563 ? 232 Rudki
Керниця Kernytsia Kiernica 81550 1465 1155 Gródek
Кліцько Klitsko Klicko 81564 1404 273 Rudki
Коропуж Koropuzh Koropuż 81542 1442 762 Rudki
Косівець Kosivets Kosowiec 81556 1680 348 Rudki
Литовка Lytovka Litewka 815 ? 84 Rudki
Лівчиці Livchytsi 81574 ? 400
Лісновичі Lisnovychi 81520 ? 393
Любовичі Liubovychi Lubowice 81550 1465 80 Gródek
Мавковичі Mavkovychi Małkowice 81550 1490 1189 Gródek
Малий Любінь Malyj Liubin Lubień Mały 81556 1510 404 Gródek
Мальованка Malovanka Malowanka 81556 1655 161 Gródek
Мильчиці Mylchytsi Milczyce 81531 1370 294 Rudki
Милятин Myliatyn Milatyn 81530 1593 238 Gródek
Молошки Moloshky 81521 ? 93
Монастирець Monastyrets 81557 1939 273
Мости Mosty Mosty 81557 1512 257 Rudki
Мшана Mshana Mszana 81512 1453 2821 Gródek
Нове Село Nove Selo Nowa Wieś 81573 1693 983 Rudki
Паланики Palanyky 81574 1390 23
Переможне Peremozhne 81561 1946 2182
Підзвіринець Pidzvirynets 81574 1452 811
Підмогилка Pidmohylka 81530 ? 44
Піски Pisky 81556 1450 72
Побережне (ĝis 1954 Ятвячи) Poberezhne (Yatviachy) Jatwięgi 81531 1370 280 Rudki
Повітно Povitno Powitno 81511 1427 881 Gródek
Поляна (Cвинуша) Poliana (Svynusha) Świniusza 81557 1484 247 Rudki
Поріччя Porichchia Porzecze 81556 1543 192 Rudki
Поріччя Задвірне (Поріччя Королівщина) Porichchia Zadvirne Porzecze Zadwórne 81556 1630 632 Rudki
Поріччя-Грунтове Porichchia-Hruntove Porzecze Gruntowe 81556 1659 141 Rudki
Путятичі Putiatychi Putiatycze 81531 ? 427 Gródek
Речичани Rechychany Rzeczyczany 81520 ? 578 Gródek
Родатичі (Городятичі) Rodatychi (Horodiatychi) Rodatycze 81521 1370 1912 Gródek
Романівка Romanivka Romanówka 81542 1939 181 Rudki
Стоділки Stodilky Stodółki 81553 ? 263 Gródek
Суховоля Sukhovolia Suchowola 81531 ? 3764 Gródek
Татаринів (1944-1992: Рубанівка) Tataryniv Tatarynów 81574 1390 586 Rudki
Тершаків Tershakiv Terszaków 81557 1480 112 Rudki
Тулиголове Tulyholove Tuligłowy 81572 1542 644 Rudki
Тучапи Tuchapy Tuczapy 81521 1583 492 Jaworów
Угри (Угерці, 1920-1960: Незабитівка) Uhry (Uhertsi) Uherce 81553 1450 1134 Gródek
Хишевичі Khyshevychi Chiszewice 81542 ? 571 Rudki
Черляни Cherliany Czerlany 81554 1641 568 Gródek
Черлянське Передмістя Cherlianske Peredmistia Czerlańskie Przedmieście 81504 ? 1209 Gródek
Чуловичі Chulovychi Czułowice 81556 1720 326 Rudki
Шоломиничі Sholomynychi Szołomienice 81532 ? 538 Rudki
Якимчиці Yakymchytsi Jakimczyce 81564 1625 180 Rudki
Яремків Yaremkiv Jaremków 81540 1660 172 Rudki

Бартатівська сільська рада (Бартатів & Воля-Бартатівська) • Vilaĝa Konsilantaro de Bartativ • Rada Wiejska Bartatowa • Bartativ Village Council (Bartativ & Volia-Bartativska)

Братковицька сільська рада (Братковичі) • Vilaĝa Konsilantaro de Bratkovichi • Rada Wiejska Bratkowic • Bratkovichi Village Council (Bratkovichi)

Бучалівська сільська рада (Бучали, Катериничі & Литовка) • Vilaĝa Konsilantaro de Buchaly • Rada Wiejska  • Buchaly Village Council (Buchaly, Katerynychi & Lytovka)

Вишнянська сільська рада (Вишня & Яремків) • Vilaĝa Konsilantaro de Vyshnia • Rada Wiejska  • Vyshnia Village Council (Vyshnia & Yaremkiv)

Галичанівська сільська рада (Галичани & Дроздовичі) • Vilaĝa Konsilantaro de Halychany • Rada Wiejska Haliczan • Halychany Village Council (Halychany & Drozdovychi)

Градівська сільська рада (Градівка) • Vilaĝa Konsilantaro de Hradivka • Rada Wiejska  • Hradivka Village Council (Hradivka)

Грімненська сільська рада (Грімне) • Vilaĝa Konsilantaro de Hrimne • Rada Wiejska  • Hrimne Village Council (Hrimne)

Добрянська сільська рада (Добряни, Бар, Милятин & Підмогилка) • Vilaĝa Konsilantaro de Dobriany • Rada Wiejska Dobrzan • Dobriany Village Council (Dobriany, Bar, Myliatyn & Pidmohylka)

Долинянська сільська рада (Долиняни, Вовчухи & Годвишня) • Vilaĝa Konsilantaro de Dolyniany • Rada Wiejska Dolinian • Dolyniany Village Council (Dolyniany, Vovchukhy & Hodvyshnia)

Дубаневицька сільська рада (Дубаневичі) • Vilaĝa Konsilantaro de Dubanevychi • Rada Wiejska  • Dubanevychi Village Council (Dubanevychi)

Завидовицька сільська рада (Завидовичі, Залужани, Зашковичі, Мальованка, Поріччя, Поріччя Задвірне & Поріччя-Грунтове) • Vilaĝa Konsilantaro de Zavydovychi • Rada Wiejska Zawidowic • Zavydovychi Village Council (Zavydovychi, Zaluzhany, Zashkovychi, Malovanka, Porichchia,  Porichchia Zadvirne & Porichchia-Hruntove)

Керницька сільська рада (Керниця, Артищів, Велика Калинка, Любовичі & Мавковичі) • Vilaĝa Konsilantaro de Kernytsia • Rada Wiejska Kiernicy • Kernytsia Village Council (Kernytsia, Artyshchiv, Velyka Kalynka, Liubovychi & Mavkovychi)

Кліцьківська сільська рада (Кліцько, Андріянів, Заболоття & Якимчиці) • Vilaĝa Konsilantaro de Klitsko • Rada Wiejska  • Klitsko Village Council (Klitsko, Andriianiv, Zabolottia & Yakymchytsi)

Коропузька сільська рада (Коропуж, Романівка & Хишевичі) • Vilaĝa Konsilantaro de Koropuzh • Rada Wiejska Koropuża • Koropuzh Village Council (Koropuzh, Romanivka & Khyshevychi)

Мильчицька сільська рада (Мильчиці, Зелений Гай, Побережне & Путятичі) • Vilaĝa Konsilantaro de Mylchytsi • Rada Wiejska Milczyc • Mylchytsi Village Council (Mylchytsi, Zelenyj Haj, Poberezhne & Putiatychi)

Монастирецька сільська рада (Монастирець, Мости, Поляна & Тершаків) • Vilaĝa Konsilantaro de Monastyrets • Rada Wiejska  • Monastyrets Village Council (Monastyrets, Mosty, Poliana & Tershakiv)

Мшанська сільська рада (Мшана) • Vilaĝa Konsilantaro de Mshana • Rada Wiejska  • Mshana Village Council (Mshana)

Новосільська сільська рада (Нове Село & Березець) • Vilaĝa Konsilantaro de Nove Selo • Rada Wiejska  • Nove Selo Village Council (Nove Selo & Berezets

Переможненська сільська рада (Переможне) • Vilaĝa Konsilantaro de Peremozhne • Rada Wiejska  • Peremozhne Village Council (Peremozhne)

Підзвіринецька сільська рада (Підзвіринець, Грабине & Лівчиці) • Vilaĝa Konsilantaro de Pidzvirynets • Rada Wiejska  • Pidzvirynets Village Council (Pidzvirynets, Hrabyne & Livchytsi)

Повітненська сільська рада (Повітно, Заверешиця, Залужжя & Зушиці) • Vilaĝa Konsilantaro de Povitno • Rada Wiejska  • Povitno Village Council (Povitno, Zavereshytsia, Zaluzhzhia & Zushytsi)

Речичанська сільська рада (Речичани & Лісновичі) • Vilaĝa Konsilantaro de Rechychany • Rada Wiejska  • Rechychany Village Council (Rechychany & Lisnovychi)

Родатицька сільська рада (Родатичі & Молошки) • Vilaĝa Konsilantaro de Rodatychi • Rada Wiejska  • Rodatychi Village Council (Rodatychi & Moloshky)

Суховільська сільська рада (Суховоля) • Vilaĝa Konsilantaro de Sukhovolia • Rada Wiejska Suchowoli • Sukhovolia Village Council (Sukhovolia)

Татаринівська сільська рада (Татаринів & Паланики) • Vilaĝa Konsilantaro de Tataryniv • Rada Wiejska Tatarynowa • Tataryniv Village Council (Tataryniv & Palanyky)

Тулиголівська сільська рада (Тулиголове) • Vilaĝa Konsilantaro de Tulyholove • Rada Wiejska Tuligłowów • Tulyholove Village Council (Tulyholove)

Тучапська сільська рада (Тучапи) • Vilaĝa Konsilantaro de Tuchapy • Rada Wiejska Tuczap • Tuchapy Village Council (Tuchapy)

Угрівська сільська рада (Угри, Стоділки, Черляни & Черлянське Передмістя) • Vilaĝa Konsilantaro de Uhry • Rada Wiejska Uherców • Uhry Village Council (Uhry, Stodilky, Cherliany & Cherlianske Peredmistia)

Шоломиничівська сільська рада (Шоломиничі) • Vilaĝa Konsilantaro de Sholomynychi • Rada Wiejska Szołomieniec • Sholomynychi Village Council (Sholomynychi)