Bibliografia datenbanko al historio de Mezorienta Eŭropo

Datenbankoj http://www.herder-institut.de/index.php?lang=de&auswahl=dbliste

Kolektoj http://www.herder-institut.de/index.php?lang=de&level2=21

Elektronika katalogo http://opac.ub.uni-marburg.de/IMPLAND=Y/SRT=YOP/LNG=DU/DB=herder/

Laŭ regiono kaj temo
http://www.herder-institut.de/index.php?lang=de&id=1394&bezug=3&buchstabe=G#begriff

Fakoj (laŭ ŝlosilvortoj) http://www.herder-institut.de/index.php?lang=de&id=3038

01. Dział ogólny
02. Podstawy przyrodnicze
03. Źródła
04. Źródłoznawstwo, nauki pomocnicze i posiłkujące historii
05. Prehistoria
06. Część chronologiczna
07. Historia polityczna
08. Historia ludności
09. Historia gospodarcza i społeczna
10. Historia religii i kościoła
11. Historia kultury
12. Historia rodzin i osób
13. Historia poszczególnych regionów i miejscowości

01. Dział ogólny
01.01. Bibliografie i informatory
01.02. Czasopisma
01.03. Dzieła zbiorowe
01.04. Historiografia
01.05. Organizacja nauk historycznych
02. Podstawy przyrodnicze
03. Źródła
03.01. Opracowania ogólne
03.02. Średniowiecze
Prusy: X w. – 1525/26;
Pomorze Zachodnie: początek XII w. – 1534;
Śląsk: X w. – 1526;
Czechy i Morawy / Słowacja: IX w. – 1526
03.03. Czasy nowożytne
    03.03.01. Ogólne
    03.03.02.
Prusy: 1525/26-1660;
Pomorze Zachodnie: 1534-1648;
Śląsk: 1526-1742;
Czechy i Morawy: 1526-1620;
Słowacja: 1526-1606
    03.03.03.
Prusy: 1660-1772;
Pomorze Zachodnie: 1648-1815;
Śląsk: 1742-1815;
Czechy i Morawy: 1620-1792;
Słowacja: 1606-1780
    03.03.04. Prusy: 1772-1815
    03.03.05.
Prusy: 1815-1918;
Pomorze Zachodnie: 1815-1918;
Śląsk: 1815-1918;
Czechy i Morawy: 1792-1918;
Słowacja: 1780-1918
03.04. Czasy najnowsze (od 1918 r.)
    03.04.01. XX w. (Czechy, Morawy i Słowacja: 1918-1992)
    03.04.02. Okres międzywojenny (1918-1939)
    03.04.03. Druga wojna światowa (1939-1945)
    03.04.04. 1945-1989
    03.04.05. Od 1990 r.
04. Źródłoznawstwo, nauki pomocnicze i posiłkujące historii
04.01. Nauki pomocnicze i posiłkujace: Metody i historia
04.02. Archiwoznawstwo, archiwistyka
04.03. Źródłoznawstwo
04.04. Chronologia
04.05. Dyplomatyka, paleografia
04.06. Genealogia, sfragistyka, heraldyka
04.07. Numizmatyka
04.08. Geografia historyczna, kartografia
04.09. Ikonografia
04.10. Metody kwantytatywne, demografia
05. Prehistoria
05.01. Ogólne
05.02. Do okresu wędrówki ludów (włącznie)
05.03. Okres słowiański
06. Część chronologiczna
06.01. Opracowania ogólne
06.02. Średniowiecze
Prusy: X w. – 1525/26;
Pomorze Zachodnie: początek XII w. – 1534;
Śląsk: X w. – 1526;
Czechy i Morawy / Słowacja: IX w. – 1526
06.03. Czasy nowożytne
    06.03.01. Ogólne
    06.03.02.
Prusy: 1525/26-1660;
Pomorze Zachodnie: 1534-1648;
Śląsk: 1526-1742;
Czechy i Morawy: 1526-1620;
Słowacja: 1526-1606
    06.03.03.
Prusy: 1660-1772;
Pomorze Zachodnie: 1648-1815;
Śląsk: 1742-1815;
Czechy i Morawy: 1620-1792;
Słowacja: 1606-1780
    06.03.04.
Prusy: 1772-1815
    06.03.05.
Prusy: 1815-1918;
Pomorze Zachodnie: 1815-1918;
Śląsk: 1815-1918;
Czechy i Morawy: 1792-1918;
Słowacja: 1780-1918
06.04. Czasy najnowsze (od 1918 r.)
    06.04.01. XX w. (Czechy, Morawy i Słowacja: 1918-1992)
    06.04.02. Okres międzywojenny (1918-1939)
    06.04.03. Druga wojna światowa (1939-1945)
    06.04.04. 1945-1989
    06.04.05. Od 1990 r.
07. Historia polityczna
07.01. Historia ustroju i administracji
07.02. Historia prawa
07.03. Stowarzyszenia i partie polityczne
07.04. Kultura polityczna
07.05. Bezpieczeństwo wewnętrzne
07.06. Historia wojskowości
07.07. Stosunki międzynarodowe
08. Historia ludności
08.01. Ogólne
08.02. Naturalne ruchy ludnościowe
08.03. Migracje
08.04. Poszczególne grupy ludnościowe
    08.04.01. Niemcy
    08.04.02. Polacy
    08.04.03. Czesi
    08.04.04. Słowacy
    08.04.05. Litwini
    08.04.06. Łotysze
    08.04.07. Estończycy
    08.04.08. Bałtowie
    08.04.09. Żydzi (historia ludności, etnografia)
    08.04.10. Cyganie
    08.04.11. Rosjanie
    08.04.12. Ukraińcy
    08.04.13. Węgrzy
    08.04.14. Kaszubi
    08.04.15. Prusowie
    08.04.16. Serbołużyczanie
    08.04.17. Duńczycy
    08.04.18. Szwedzi
    08.04.19. Finowie
    08.04.30. Inne grupy ludnościowe
    08.04.31. Stosunki między poszczególnymi grupami ludnościowymi
09. Historia gospodarcza i społeczna
09.01. Ogólne
09.02. Historia osadnictwa
09.03. Rolnictwo
09.04. Handel, rzemiosło, przemysł
09.05. Transport i komunikacja
09.06. Zaopatrzenie w wodę i energię, ochrona środowiska
09.07. Gospodarka finansowo-pieniężna
09.08. Struktura społeczna
09.10. Związki zawodowe i organizacje pracodawców
09.11. Stosunki gospodarcze
10. Historia religii i kościoła
10.01. Ogólne
10.02. Wspólnoty chrześcijańskie
    10.02.01. Okres do reformacji
    10.02.02. Okres po reformacji
    10.02.02.01. Kościół katolicki
    10.02.02.02. Kościół ewangelicki
    10.02.02.03. Inne kościoły chrześcijańskie
10.03. Inne wspólnoty religijne
    10.03.01. Żydzi (historia wyznania)
    10.03.02. Muzułmanie
    10.03.03. Inne
11. Historia kultury
11.01. Ogólne
11.02. Kultura materialna i zwyczaje ludowe, etnografia
10.03. Sport i turystyka
11.04. Oświata
11.05. Szkoły wyższe i historia nauki
11.06. Dzieje mediów (książka, prasa, wydawnictwa, media elektroniczne, biblioteki)
11.07. Historia języka, onomastyka
11.08. Historia literatury
11.09. Historia muzyki
11.10. Historia sztuki (malarstwo, grafika, rzeźba, sztuka stosowana)
11.11. Architektura (ochrona zabytków)
11.12. Teatr, taniec
11.13. Muzea, wystawy
11.14. Kultura historyczna (pomniki, jubileusze, towarzystwa historyczne)
11.15. Stosunki kulturalne
12. Historia rodzin i osób
12.01. Ogólne
12.02. Rody ( w kolejności alfabetycznej)
12.03. Osoby ( w kolejności alfabetycznej)
13. Historia poszczególnych regionów i miejscowości
13.01. Ogólne
13.02. Regiony
13.03. Miejscowości