Foraj Kuzoj el Eŭropo
Genealogia retejo

Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс

Startpaĝoj (indeksoj) de regionaj rubrikoj: AlzacoBadenioBjelarusioBesarabioBohemioBukovinoGalicioGrandpolioKujavioKujavio-PomeranioLitovioLodzlandoLorenoLublinioLubuŝioMalgrandpolioMalsupra SilezioMazovioMazurioMoravioOkcidenta PomeranioOpollandoPalatinatoPodlaĥioPomeranioSanktakrucioSilezioSlovakioSubkarpatioSupra LuzacioSupra SilezioUkrainioVistula PomeranioVolinio Vurtembergo

Herder-Instituto en Marburg
Centrum Badań nad historią Europy Środkowowschodniej

http://www.herder-institut.de/index.php?auswahl=aktuell&lang=de

Bibliografia datenbanko al historio de Mezorienta Eŭropo

Datenbankoj http://www.herder-institut.de/index.php?lang=de&auswahl=dbliste

Kolektoj http://www.herder-institut.de/index.php?lang=de&level2=21

Elektronika katalogo http://opac.ub.uni-marburg.de/IMPLAND=Y/SRT=YOP/LNG=DU/DB=herder/

Laŭ regiono kaj temo
http://www.herder-institut.de/index.php?lang=de&id=1394&bezug=3&buchstabe=G#begriff

Fakoj (laŭ ŝlosilvortoj) http://www.herder-institut.de/index.php?lang=de&id=3038

01. Dział ogólny
  01.01. Bibliografie i informatory
  01.02. Czasopisma
  01.03. Dzieła zbiorowe
  01.04. Historiografia
  01.05. Organizacja nauk historycznych
02. Podstawy przyrodnicze
03. Źródła
  03.01. Opracowania ogólne
  03.02. Średniowiecze
        Prusy: X w. - 1525/26;
        Pomorze Zachodnie: początek XII w. - 1534;
        Śląsk: X w. - 1526;
        Czechy i Morawy / Słowacja: IX w. - 1526
  03.03. Czasy nowożytne
      03.03.01. Ogólne
      03.03.02.
        Prusy: 1525/26-1660;
        Pomorze Zachodnie: 1534-1648;
        Śląsk: 1526-1742;
        Czechy i Morawy: 1526-1620;
        Słowacja: 1526-1606
      03.03.03.
        Prusy: 1660-1772;
        Pomorze Zachodnie: 1648-1815;
        Śląsk: 1742-1815;
        Czechy i Morawy: 1620-1792;
        Słowacja: 1606-1780
      03.03.04. Prusy: 1772-1815
      03.03.05.
        Prusy: 1815-1918;
        Pomorze Zachodnie: 1815-1918;
        Śląsk: 1815-1918;
        Czechy i Morawy: 1792-1918;
        Słowacja: 1780-1918
  03.04. Czasy najnowsze (od 1918 r.)
      03.04.01. XX w. (Czechy, Morawy i Słowacja: 1918-1992)
      03.04.02. Okres międzywojenny (1918-1939)
      03.04.03. Druga wojna światowa (1939-1945)
      03.04.04. 1945-1989
      03.04.05. Od 1990 r.
04. Źródłoznawstwo, nauki pomocnicze i posiłkujące historii
  04.01. Nauki pomocnicze i posiłkujace: Metody i historia
  04.02. Archiwoznawstwo, archiwistyka
  04.03. Źródłoznawstwo
  04.04. Chronologia
  04.05. Dyplomatyka, paleografia
  04.06. Genealogia, sfragistyka, heraldyka
  04.07. Numizmatyka
  04.08. Geografia historyczna, kartografia
  04.09. Ikonografia
  04.10. Metody kwantytatywne, demografia
05. Prehistoria
  05.01. Ogólne
  05.02. Do okresu wędrówki ludów (włącznie)
  05.03. Okres słowiański
06. Część chronologiczna
  06.01. Opracowania ogólne
  06.02. Średniowiecze
        Prusy: X w. - 1525/26;
        Pomorze Zachodnie: początek XII w. - 1534;
        Śląsk: X w. - 1526;
        Czechy i Morawy / Słowacja: IX w. - 1526
  06.03. Czasy nowożytne
      06.03.01. Ogólne
      06.03.02.
        Prusy: 1525/26-1660;
        Pomorze Zachodnie: 1534-1648;
        Śląsk: 1526-1742;
        Czechy i Morawy: 1526-1620;
        Słowacja: 1526-1606
      06.03.03.
        Prusy: 1660-1772;
        Pomorze Zachodnie: 1648-1815;
        Śląsk: 1742-1815;
        Czechy i Morawy: 1620-1792;
        Słowacja: 1606-1780
      06.03.04.
        Prusy: 1772-1815
      06.03.05.
        Prusy: 1815-1918;
        Pomorze Zachodnie: 1815-1918;
        Śląsk: 1815-1918;
        Czechy i Morawy: 1792-1918;
        Słowacja: 1780-1918
  06.04. Czasy najnowsze (od 1918 r.)
      06.04.01. XX w. (Czechy, Morawy i Słowacja: 1918-1992)
      06.04.02. Okres międzywojenny (1918-1939)
      06.04.03. Druga wojna światowa (1939-1945)
      06.04.04. 1945-1989
      06.04.05. Od 1990 r.
07. Historia polityczna
  07.01. Historia ustroju i administracji
  07.02. Historia prawa
  07.03. Stowarzyszenia i partie polityczne
  07.04. Kultura polityczna
  07.05. Bezpieczeństwo wewnętrzne
  07.06. Historia wojskowości
  07.07. Stosunki międzynarodowe
08. Historia ludności
  08.01. Ogólne
  08.02. Naturalne ruchy ludnościowe
  08.03. Migracje
  08.04. Poszczególne grupy ludnościowe
      08.04.01. Niemcy
      08.04.02. Polacy
      08.04.03. Czesi
      08.04.04. Słowacy
      08.04.05. Litwini
      08.04.06. Łotysze
      08.04.07. Estończycy
      08.04.08. Bałtowie
      08.04.09. Żydzi (historia ludności, etnografia)
      08.04.10. Cyganie
      08.04.11. Rosjanie
      08.04.12. Ukraińcy
      08.04.13. Węgrzy
      08.04.14. Kaszubi
      08.04.15. Prusowie
      08.04.16. Serbołużyczanie
      08.04.17. Duńczycy
      08.04.18. Szwedzi
      08.04.19. Finowie
      08.04.30. Inne grupy ludnościowe
      08.04.31. Stosunki między poszczególnymi grupami ludnościowymi
09. Historia gospodarcza i społeczna
  09.01. Ogólne
  09.02. Historia osadnictwa
  09.03. Rolnictwo
  09.04. Handel, rzemiosło, przemysł
  09.05. Transport i komunikacja
  09.06. Zaopatrzenie w wodę i energię, ochrona środowiska
  09.07. Gospodarka finansowo-pieniężna
  09.08. Struktura społeczna
  09.10. Związki zawodowe i organizacje pracodawców
  09.11. Stosunki gospodarcze
10. Historia religii i kościoła
  10.01. Ogólne
  10.02. Wspólnoty chrześcijańskie
      10.02.01. Okres do reformacji
      10.02.02. Okres po reformacji
      10.02.02.01. Kościół katolicki
      10.02.02.02. Kościół ewangelicki
      10.02.02.03. Inne kościoły chrześcijańskie
  10.03. Inne wspólnoty religijne
      10.03.01. Żydzi (historia wyznania)
      10.03.02. Muzułmanie
      10.03.03. Inne
11. Historia kultury
  11.01. Ogólne
  11.02. Kultura materialna i zwyczaje ludowe, etnografia
  10.03. Sport i turystyka
  11.04. Oświata
  11.05. Szkoły wyższe i historia nauki
  11.06. Dzieje mediów (książka, prasa, wydawnictwa, media elektroniczne, biblioteki)
  11.07. Historia języka, onomastyka
  11.08. Historia literatury
  11.09. Historia muzyki
  11.10. Historia sztuki (malarstwo, grafika, rzeźba, sztuka stosowana)
  11.11. Architektura (ochrona zabytków)
  11.12. Teatr, taniec
  11.13. Muzea, wystawy
  11.14. Kultura historyczna (pomniki, jubileusze, towarzystwa historyczne)
  11.15. Stosunki kulturalne
12. Historia rodzin i osób
  12.01. Ogólne
  12.02. Rody ( w kolejności alfabetycznej)
  12.03. Osoby ( w kolejności alfabetycznej)
13. Historia poszczególnych regionów i miejscowości
  13.01. Ogólne
  13.02. Regiony
  13.03. Miejscowości

Aktualigo: marto 2008

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado: Unikodo UTF-8

Aktualizacja: marzec 2008

Please write to Worsten

© Worsten 2003