Hymn Europy / La Eŭropa himno

Dalecy kuzyni z Europy
Foraj kuzoj el Eŭropo

Hymn esperantystów / Esperantista himno

Europa

Esperanto

Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


  Historia Europy, to ciągłe wędrówki ludów, z przyczyn ekonomicznych oraz z powodu prześladowań religijnych, narodowościowych i politycznych. Gdzieś w świecie żyje mnóstwo naszych dalekich kuzynów, którzy mówią na co dzień  innymi językami i modlą się w niedzielę w kościołach innych wyznań. Obecnie gdy na całym świecie upowszechnił się Internet, postanowiliśmy za jego pomocą odszukać tych dalekich kuzynów i razem wędrować śladami naszych wspólnych przodków.
 
      Historio de Eŭropo estas senĉesaj popolmigradoj, pro kaŭzoj ekonomiaj, religiaj, naciecaj kaj politikaj. Ie en la mondo vivas multego da niaj foraj kuzoj, kiuj por ĉiutago parolas aliajn lingvojn kaj dimanĉe preĝas en alikonfesiaj preĝejoj. Nun, kiam en la tuta mondo populariĝis Interreto, ni decidis pere de ĝi trovi tiujn forajn gekuzojn kaj kune vagadi spure de niaj komunaj prauloj.

 
    Dalecy kuzyni z Europy to zwięzłe źródło informacji na temat genealogii w krajach Środkowej Europy. Uważamy, że w Polsce i w sąsiednich krajach jest miejsce na kilka witryn genealogiczych wzajemnie się uzupełniających. Nasza witryna adresowana jest przede wszystkim do ludzi młodych, którzy chcieliby połączyć zamiłowanie do genealogii z nauką języków.       La foraj kuzoj el Eŭropo estos konciza fonto de informoj pri genealogio en landoj de Centra Eŭropo. Ni opinias, ke en Pollando kaj en najbaraj landoj estas loko por kelkaj genealogiaj retpaĝaroj reciproke sin kompletigantaj. Nia retpaĝaro estas adresita antaŭ ĉio al junaj homoj, kiuj ŝatus ligi emon al genealogio kun lernado de lingvoj.
 

       Obecnie nasz zespół redakcyjny pracuje nad:
• utworzeniem internetowej bazy danych zawierającej nazwy miejscowości i podział administracyjny
• kompletami linków do stron na temat historii, ludności, geografii, genealogii i kulturowego dziedzictwa, uporządkowanymi według gmin i regionów
• bazą danych „Regionalne badnia genealogiczne“

       Nuntempe nia redakcia teamo laboras pri:
• kreo de interreta datenbanko enhavanta loknomojn kaj administran dividon
• ligilaro al retejoj pri historio, popolo, geografio, genealogio kaj kultura heredaĵo ordigita laŭkomunume kaj laŭregione
• datenbanko „Regiona genealogia esplorado“

    Na tę pasjonującą wędrówkę śladami przodków zapraszamy tych wszystkich, którzy podobnie jak my, chcieliby się czuć w Zjednoczonej Europie jak w rodzinnym domu.
    Al tiu pasiiganta vagado spure de prauloj ni invitas ĉiujn  personojn, kiuj simile al ni, volus senti sin en Unuiĝinta Eŭropo kiel en familia hejmo.

Zarząd Towarzystwa Genealogicznego „Worsten“


Estraro de la Genealogia Societo „Worsten“


Strony startowe działów regionalnych portalu
„Dalecy kuzyni z Europy“
Startpaĝoj de regionaj fakoj de la portalo „Foraj kuzoj el Eŭropo“

 

eo: Foraj kuzoj el Alzaco
cs:
Vzdálení bratranci z Alsaska
de:
Ferne Cousins aus Elsass
en:
Alsace Distant Cousins
es:
Los Primos Lejanos de Alsacia
 
fr:
it:
pl:


 
Cousins éloignés de Alsace
I Cugini Lontani dall' Alsazia
Dalecy kuzyni z Alzacji


 
       

be: Далёкие кузэны з Беларусі
eo:
Foraj kuzoj el Bjelarusio
cs: Vzdálení bratranci z Běloruska
de:
Ferne Cousins aus Belorussland
en:
Belarussian Distant Cousins
es:
Los Primos Lejanos de Belarús
fr:
it:
pl:
ru:
ua:
 
Cousins éloignés de Bélarus
I Cugini Lontani dalla Bielarussia
Dalecy kuzyni z Białorusi
Далекие кузены из Беларуси
Далекі кузени з Білорусі
 
       

eo: Foraj kuzoj el Besarabio
cs:
Vzdálení bratranci z Bessarabska
de:
Ferne Cousins aus Bessarabien
en:
Bessarabian Distant Cousins
es:
Los Primos Lejanos de Besarabia
 
fr:
it:
pl:


 
Cousins éloignés de Bessarabie
I Cugini Lontani dalla Besarabia
Dalecy kuzyni z Besarabii


 
       

eo: Foraj kuzoj el Bohemio
cs:
Vzdálení bratranci z Čech
de:
Ferne Cousins aus Böhmen
en:
Bohemian Distant Cousins
es:
Los Primos Lejanos de Bohemia
 
fr:
it:
pl:


 
Cousins éloignés de Bohème
I Cugini Lontani dalla Boemia
Dalecy kuzyni z Czech


 
       

eo: Foraj kuzoj el Bukovino
cs:
Vzdálení bratranci z Bukovinska
de:
Ferne Cousins aus Bukowina
en:
Bukovina Distant Cousins
es:
Los Primos Lejanos de Bucovina
 
fr:
it:
pl:


 
Cousins éloignés de Bucovine
I Cugini Lontani dalla Bucovina
Dalecy kuzyni z Bukowiny


 
       

eo: Foraj kuzoj el Galicio
cs:
Vzdálení bratranci z Haliče
de:
Ferne Cousins aus Galizien
en:
Galician Distant Cousins
es:
Los Primos Lejanos de Galicia (Austriaca)

 
fr:
it:
pl:
ua:

 
Cousins éloignés de Galicie
I Cugini Lontani dalla Galizia
Dalecy kuzyni z Galicji

Далекі кузени з Галичини

 
       

eo: Foraj kuzoj el Grandpolio
cs: Vzdálení bratranci z Velkopolska
de:
Ferne Cousins aus Großpolen
en:
Greater Poland Distant Cousins
es
: Los Primos Lejanos de Polonia Mayor
 
fr:
it:
pl:


 
Cousins éloignés de Grande Pologne
I Cugini Lontani dalla Grande Polonia
Dalecy kuzyni z Wielkopolski


 
       

eo: Foraj kuzoj el Kujavio
cs:
Vzdálení bratranci z Kujavska
de:
Ferne Cousins aus Kujawien
en:
Kujavian Distant Cousins
es:
Los Primos Lejanos de Cujavia
 
fr:
it:
pl:


 
Cousins éloignés de Cujavie
I Cugini Lontani dalla Cujavia
Dalecy kuzyni z Kujaw


 
       

eo: Foraj kuzoj el Litovio
cs: Vzdálení bratranci z Litvy
de:
Ferne Cousins aus Litauen
en:
Lithuanian Distant Cousins
es:
Los Primos Lejanos de Lituania
 
fr:
it:
pl:


 
Cousins éloignés de Lithuanie
I Cugini Lontani dalla Lituania
Dalecy kuzyni z Litwy


 
       

eo: Foraj kuzoj el Loreno
cs:
Vzdálení bratranci z Lotrinska
de:
Ferne Cousins aus Lothringen
en:
Lorraine Distant Cousins
es:
Los Primos Lejanos de Lorena
 
fr:
it:
pl:


 
Cousins éloignés de Lorraine
I Cugini Lontani dalla Lorena
Dalecy kuzyni z Lotaryngii


 
       

eo: Foraj kuzoj el Moravio kaj Ĉeĥa Silezio
cs:
Vzdálení bratranci z Moravy
de:
Ferne Cousins aus Mähren
en:
Moravian & Czech Silesian Distant Cousins
es:
Los Primos Lejanos de Moravia
 
fr:
it:
pl:


 
Cousins éloignés de Moravie
 I Cugini Lontani dalla Moravia
Dalecy kuzyni z Moraw i Czeskiego Ślaska

 
       

eo: Foraj kuzoj el Palatinato
cs:
Vzdálení bratranci z Falce
de:
Ferne Cousins aus Pfalz
en:
Palatinate Distant Cousins
es:
Los Primos Lejanos de Palatinado
 
fr:
it:
pl:


 
Cousins éloignés de Palatinat
I Cugini Lontani dal Palatinato
Dalecy kuzyni z Palatynatu


 
       

eo: Foraj kuzoj el Silezio
cs:
Vzdálení bratranci ze Slezska
de:
Ferne Cousins aus Schlesien
en:
Silesian Distant Cousins
es:
Los Primos Lejanos de Silesia
 
fr:
it:
pl:


 
Cousins éloignés de Silésie
I Cugini Lontani dalla Slesia
Dalecy kuzyni ze Śląska


 
 

eo: Foraj kuzoj el Slovakio
cs:
Vzdálení bratranci ze Slovenska
de:
Ferne Cousins aus Slowakei
en:
Slovakian Distant Cousins
es:
Los Primos Lejanos de Eslovaquia
 
fr:
it:
pl:
ua:

 
Cousins éloignés de Slovaquie
I Cugini Lontani dalla Slovacchia
Dalecy kuzyni ze Słowacji


 
 

eo: Foraj kuzoj el Ukrainio
cs:
Vzdálení bratranci z Ukrajiny
de:
Ferne Cousins aus Ukraine
en:
Ukrainian Distant Cousins
es:
Los Primos Lejanos de Ucrania
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
fr:
it:
pl:
ru:
ua:
 
Cousins éloignés de Ukraine
I Cugini Lontani dalla Ucraina
Dalecy kuzyni z Ukrainy
Далекие кузены из Украины
 Далекі кузени з України
 
 
 

eo: Foraj kuzoj el Vurtembergo
cs:
Vzdálení bratranci z Württemberska
de:
Ferne Cousins aus Württemberg
en:
Wuerttemberg Distant Cousins
es:
Los Primos Lejanos de Wurtemberg
 
fr:
it:
pl:


 
Cousins éloignés de Wurtemberg
I Cugini Lontani dal Württemberg
Dalecy kuzyni z Wirtembergii


 

Aktualizacja: czerwiec 2009

Napisz do Worsten

Kodowanie / kodado: unikod UTF-8

Aktualigo: junio 2009

Bonvolu skribi al Worsten

© Worsten 2009